Dział Nauki i Wydawnictw

Dział Nauki i Wydawnictw jest działem administracyjnym AJP w pionie zarządzania rektora.  Do podstawowych zadań Działu Nauki i Wydawnictw
w zakresie spraw związanych z nauką należy w szczególności:

1) organizacja i koordynacja działalności naukowo-dydaktycznej AJP,
2) współpraca AJP z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
3) obsługa administracyjna promocji kadry naukowej (przewody doktorskie, habilitacje),
4) tworzenie elektronicznej bazy danych na temat dorobku pracowników macierzystej uczelni oraz aktualizowanie i udostępnianie informacji o niej,
5) przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków i umów o krajowe stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz wniosków o stypendium Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, nagrodę Prezesa Rady Ministrów oraz nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne, a także niezbędna w tym zakresie obsługa administracyjna,
6) przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków i umów o stypendia naukowe pracowników AJP z innych źródeł niż te, o których mowa w pkt 5, a także niezbędna w tym zakresie obsługa administracyjna,
7) rekrutacja na studia doktoranckie,
8) obsługa administracyjna badań zleconych przez kontrahentów,
9) nadzór nad przestrzeganiem zasad organizacji konferencji naukowych.

Do podstawowych zadań Działu Nauki i Wydawnictw w zakresie spraw związanych z wydawnictwem należy w szczególności:
1) merytoryczna i administracyjna obsługa marki – Wydawnictwo Naukowe AJP,
2) przyjmowanie materiałów składających się na publikację wraz z jej dokumentacją,
3) opracowywanie, przygotowywanie do druku i wydawanie prac naukowych, popularnonaukowych i metodycznych,
4) zlecanie i odbieranie usług zewnętrznych koniecznych dla realizacji technicznej fazy procesu wydawniczego,
5) popularyzacja AJP w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej,
6) archiwizowanie dokumentacji wydawniczej (np.: recenzje, umowy wydawnicze, karty publikacji),
7) administrowanie platformą internetową wydawnictwa,
8) sporządzanie sprawozdań z wykonania planów i z działalności wydawniczej.

Do podstawowych zadań Działu Nauki i Wydawnictw w zakresie spraw związanych z promocją i informacją należy w szczególności:
1) działalność wydawnicza polegająca na przyjmowaniu, drukowaniu
i wydawaniu materiałów marketingowych, promocyjnych i reklamowych AJP,
2) przygotowanie druków akcydensowych i wydawnictw,
3) wykonywanie innych czynności i zadań związanych z zakresem działania